Students

Are you our student?

Discover useful information about open projects and find learning materials. Visit each section to find out the details.

Defended theses

Engineering projects

 • Influence of fluoride addition on the effect of plasma electrolytic oxidation treatement of a magnesium alloy
  Wpływ dodatku fluorków na efekt obróbki w procesie utleniania plazmowego stopu magnezu
  Supervisor: Prof. Ginter Nawrat
  Tutor: Łukasz Nieużyła
  Defended: 14.02.2018
 • Studies of formation of hybrid layers on medical titanium alloys
  Badania nad otrzymywaniem hybrydowych warstw na powierzchni medycznych stopów tytanu
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 25.01.2018
 • Studies of polymer-oxide coatings formation on vanadium-free titanium alloys
  Badania nad otrzymywaniem powłok polimerowo-tlenkowych na powierzchni bezwanadowych stopów tytanu
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 25.01.2018
 • Electroplating of Ni-SiO2 coatings by use of different types of SiO2 particles
  Supervisor: Joanna Michalska
  Defended: 18.01.2018
 • Corrosion resistance studies of steel in selected ionic liquids
  Badania odporności korozyjnej stali w wybranych cieczach jonowych
  Supervisor: Artur Maciej
  Defended: 16.01.2018
 • Nickel-carbon nanotubes composite electrodes for electrochemical oxidation of methanol
  Elektrody kompozytowe nikiel-nanorurki węglowe do elektrochemicznego utleniania metanolu
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Ewelina Urbańczyk
  Defended: 16.01.2018
 • Studies of structure and properties of composite coatings with nickel matrix
  Badania struktury i właściwości powłok kompozytowych na osnowie niklu
  Supervisor: Joanna Michalska
  Defended: 16.01.2018
 • Bioactivity assessment of modified surfaces of metallic materials for implantology
  Badanie bioaktywności modyfikowanych powierzchni materiałów metalicznych na potrzeby implantologii
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
  Defended: 16.01.2018
 • Formation of metal-graphene composite coating on selected metals
  Wytwarzanie powłok kompozytowych metal-grafen na wybranych metalach
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Ewelina Urbańczyk
  Defended: 27.01.2017
 • Corrosion resistance investigations of selected metals in ionic liquids
  Badania odporności korozyjnej wybranych metali w cieczach jonowych
  Supervisor: Artur Maciej
  Defended: 16.01.2017
 • Surface functionalization of vanadium-free titanium alloys by electrochemical methods
  Funkcjonalizacja powierzchni bezwanadowych stopów tytanu metodami elekrochemicznymi
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 16.01.2017
 • Anodic oxidation of zinc in hydroxide solutions
  Anodowe utlenianie cynku w roztworach wodorotlenkowych
  Supervisor: Artur Maciej
  Defended: 16.01.2017
 • Anodic oxidation of Zn-Ni alloys in propoxide solutions
  Anodowe utlenianie stopów Zn-Ni w roztworach propanolowych
  Supervisor: Artur Maciej
  Defended: 16.01.2017
 • Alkali treatment of oxide layers formed using plasma electrolytic oxidation on niobium in solutions containing calcium, phosphorus and magnesium
  Obróbka alkaliczna warstw tlenkowych wytworzonych metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego na niobie w roztworach zawierających wapń, fosfor i magnez
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
  Defended: 16.01.2017
 • Formation of carbon nanotubes-nickel composite coatings on various metals
  Wytwarzanie powłok kompozytowych nanorurki węglowe - nikiel na wybranych metalach
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Ewelina Urbańczyk
  Defended: 16.01.2017
 • Alkali treatment of oxide layers formed by plasma electrolytic oxidation on tantalum in solutions containing calcium, phosphorus and magnesium
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
  Defended: 16.01.2017
 • Influence of sealing in the process hard anodizing of aluminium alloy containing copper on the physicochemical properties of the oxide coatings
  Wpływ uszczelniania w procesie twardego anodowania stopu aluminium zawierającego dodatek miedzi na właściwości fizykochemiczne powłok tlenkowych
  Supervisor: Prof. Ginter Nawrat
  Tutor: Łukasz Nieużyła
  Defended: 16.01.2017
 • Sealing of the oxide coatings formed by micro-arc oxidation on magnesium
  Uszczelnianie powłok tlenkowych wytworzonych metodą mikroplazmową na magnezie
  Supervisor: Prof. Ginter Nawrat
  Tutor: Łukasz Nieużyła
  Defended: 18.04.2016
 • Surface biomodification of vanadium-free titanium alloys
  Biomodyfikacja powierzchni bezwanadowych stopów tytanu
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 11.04.2016
 • Removal of defective oxide coatings from aluminum
  Usuwanie wadliwych powłok tlenkowych wytworzonych na aluminium
  Supervisor: Prof. Ginter Nawrat
  Tutor: Łukasz Nieużyła
  Defended: 22.01.2016
 • Selection of process conditions of microplasma oxidation on the physicochemical properties of the oxide coatings
  Dobór warunków procesu utleniania mikroplazmowego na właściwości fizykochemiczne powłok tlenkowych
  Supervisor: Prof. Ginter Nawrat
  Tutor: Łukasz Nieużyła
  Defended: 22.01.2016
 • Heat treatment of oxide layers formed on zirconium by plasma electrolytic oxidation
  Obróbka termiczna powłok tlenkowych na cyrkonie wytworzonych metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
  Defended: 21.01.2016
 • Alkali treatment of oxide layers formed on zirconium by plasma electrolytic oxidation
  Obróbka alkaliczna powłok tlenkowych na cyrkonie wytworzonych metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
  Defended: 21.01.2016
 • Removal of defective oxide coatings from magnesium alloys
  Usuwanie wadliwych powłok tlenkowych wytworzonych na stopach magnezu
  Supervisor: Prof. Ginter Nawrat
  Tutor: Łukasz Nieużyła
  Defended: 15.01.2016
 • Anodic treatment of electrodeposited zinc alloys in alcoholic solutions
  Obróbka anodowa galwanicznych stopów cynku w roztworach alkoholowych
  Supervisor: Artur Maciej
  Defended: 15.01.2016
 • Investigations of hybrid, bioactive coatings formation on surface of vanadium-free titanium alloys
  Badania nad otrzymaniem hybrydowych, bioaktywnych powłok na powierzchni bezwanadowych stopów tytanu
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 15.01.2016
 • Investigations of electrochemical surface modification of titanium alloys
  Badania nad modyfikacją warstwy wierzchniej wybranych stopów tytanu metodami elektrochemicznymi
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 15.01.2016
 • Investigations of voltammetric polymer surface deposition process on titanium and its alloys
  Badania nad procesem woltamperometrycznego naniesienia polimeru na powierzchnię tytanu oraz stopów tytanu
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 15.01.2016
 • Investigations of surface modification of various titanium alloys by PEO-EPD
  Badania nad modyfikacją warstwy wierzchniej wybranych stopów tytanu metodą PEO-EPD
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 15.01.2016
 • Electropolishing and anodic oxidation of various titanium alloys
  Elektropolerowanie i pasywacja anodowa wybranych stopów tytanu
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Defended: 15.01.2016
 • Formation of metal-graphene oxide composite coatings on various metals by electrochemical co-deposition
  Wytwarzanie powłok kompozytowych metal-grafen oraz metal-tlenek grafenu metodą współosadzania elektrochemicznego
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Ewelina Urbańczyk
  Defended: 15.01.2016
 • Electrophoretic deposition of graphene oxide on various metals
  Elektroforetyczne osadzanie tlenku grafenu na wybranych metalach
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Defended: 15.01.2016
 • Plasma electrolytic oxidation of zirconium in calcium and phosphorus containing solutions
  Plazmowe utlenianie elektrochemiczne cyrkonu w roztworach zawierających związki wapnia i fosforu
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
  Defended: 15.01.2016

Master theses

 • Copper coatings removal from steel
  Usuwanie powłok miedzianych z powierzchni stali
  Supervisor: Prof. Ginter Nawrat
  Defended: 27.09.2018
 • Studies on electrodeposition of brass coatings from acetate ionic liquids
  Badania nad elektroosadzaniem powłok mosiężnych z octanowych cieczy jonowych
  Supervisor: Artur Maciej
  Defended: 27.09.2018
 • Electrochemical corrosion studies of 1.4404 and 1.7335 steels in selected ionic liquids
  Elektrochemiczne badania korozyjne stali 1.4404 i 1.7335 w wybranych cieczach jonowych
  Supervisor: Artur Maciej
  Defended: 27.09.2018
 • Surface modification of titanium by PEO in solutions containing zinc salts
  Modyfikacja warstwy wierzchniej tytanu metodą PEO w roztworach zawierających sole cynku
  Supervisor: Joanna Michalska
  Defended: 27.09.2018
 • Study of formation of multilayered organic-inorganic coatings
  Badania nad otrzymywaniem wielowarstwowych powłok organiczno-nieorganicznych
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 27.09.2018
 • Study on possibility of copper recovery from tungsten-copper waste
  Badania określenia możliwości odzysku miedzi z odpadu wolframowo-miedziowego
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Dorota Kopyto, IMN Gliwice
  Defended: 12.07.2018
 • Formation of oxide-polymer layers loaded with biologically active substances on titanium alloys’ surface
  Otrzymywanie warstw tlenkowo-polimerowych zawierających wybrane substancje biologicznie aktywne na powierzchni stopów tytanu
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 12.07.2018
 • Formation of organic-inorganic layers on selected titanium alloys’ surface
  Otrzymywanie warstw organiczno-nieorganicznych na powierzchni wybranych stopów tytanu
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 12.07.2018
 • Surface modification of Ti-36Nb-3Zr-2Ta alloy by high-voltage electrochemical oxidation
  Modyfikacja warstwy wierzchniej stopu Ti-36Nb-3Zr-2Ta metodą wysokonapięciowego utleniania elektrochemicznego
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
  Defended: 26.11.2017
 • Potentiostatic deposition of copper on steel from ammonia solutions
  Potencjostatyczne wydzielanie miedzi na podłożu stalowym z roztworów amoniakalanych
  Supervisor: Prof. Ginter Nawrat
  Tutor: Łukasz Nieużyła
  Defended: 23.11.2017
 • Investigations of plasma electrolytic oxidation of zirconium under AC regime
  Badania nad procesem plazmowego utleniania elektrochemicznego cyrkonu w warunkach prądu zmiennego
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
  Defended: 21.11.2017
 • Determination of decomposition of pharmaceuticals by voltammetric methods
  Oznaczanie rozkładu farmaceutyków przy użyciu metod woltamperometrycznych
  Supervisor: Joanna Michalska
  Defended: 21.11.2017
 • Surface modification of Gummetal titanium alloy
  Modyfikacja warstwy wierzchniej stopu tytanu Gummetal
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Defended: 21.10.2017
 • The cobalt-graphene composite electrodes for the oxidation of selected organic compounds
  Elektrody kompozytowe kobaltowo-grafenowe do procesu utleniania wybranych związków organicznych
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Defended: 13.10.2017
 • Surface treatment of titanium alloys by high temperature oxidation
  Obróbka powierzchni stopów tytanu metodą wysokotemperaturowego utleniania
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
  Defended: 13.10.2017
 • Cobalt-carbon nanotubes composite electrodes for electrochemical oxidation of selected organic compounds
  Elektrody kompozytowe kobalt-nanorurki węglowe do procesu utleniania wybranych związków organicznych
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Ewelina Urbańczyk
  Defended: 13.10.2017
 • The study of corrosion resistance of anodically oxidized Zn-Ni and Zn-Co coatings
  Badanie odporności korozyjnej anodowo utlenionych powłok Zn-Ni oraz Zn-Co
  Supervisor: Artur Maciej
  Defended: 13.10.2017
 • Influence of coatings removal process conditions on surface state of the steel substrate
  Wpływ warunków procesu usuwania powłok miedzianych na stan podłoża stalowego
  Supervisor: Prof. Ginter Nawrat
  Tutor: Łukasz Nieużyła
  Defended: 20.09.2017
 • Biocorrosion assessment of high-alloy steels in an environemnt of mixed strains of soil sulphate reducing bacteria
  Ocena biokorozji stali wysokostopowych w środowisku mieszanych szczepów glebowych bakterii redukujących siarczany
  Supervisor: Joanna Michalska
  Defended: 20.09.2017
 • Formation of multilayered ceramic coatings on selected titanium alloys
  Wytwarzanie wielowarstwowoych powłok ceramicznych na powierzchni wybranych stopów tytanu
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 20.09.2017
 • Oxide-ceramic hybrid layers formed by PEO and sol-gel methods
  Hybrydowe warstwy tlenkowo-ceramiczne otrzymywane metodą PEO oraz sol-żel
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 5.07.2017
 • Surface functionalization of selecteed titanium alloys by electrochemical methods
  Funkcjonalizacja powierzchni wybranych stopów tytanu metodami elektrochemicznymi
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 5.07.2017
 • Influence of surface preparation on quality of oxide coatings on aluminium alloys
  Wpływ przygotowania powierzchni na jakość powłok tlenkowych na stopach aluminium
  Supervisor: Prof. Ginter Nawrat
  Tutor: Łukasz Nieużyła
  Defended: 22.11.2016
 • Surface biomodification of some titanium alloys by plasma electrolytic oxidation
  Biomodyfikacja powierzchni wybranych stopów tytanu metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 22.11.2016
 • Investigations of anodic oxidation of vanadium-free titanium alloys in suspensions
  Badania procesu utleniania anodowego bezwanadowych stopów tytanu w zawiesinach
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 26.10.2016
 • Investigations of surface functionalization of titanium alloys be means of electrochemical methods
  Badania nad funkcjonalizacją powierzchni stopów tytanu metodami elektrochemicznymi
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 26.10.2016
 • Investigations of bacteriostatic oxide coatings formation on various titanium alloys by PEO
  Badania nad wytwarzaniem bakteriostatycznych powłok tlenkowych na wybranych stopach tytanu metodą PEO
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Ewelina Urbańczyk
  Defended: 28.09.2016
 • Nickel-graphene composite anodes for electrochemical oxidation of urea
  Anody kompozytowe niklowo-grafenowe do procesu elektrochemicznego utleniania mocznika
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Ewelina Urbańczyk
  Defended: 28.09.2016
 • Investigations of influence of process conditions on properties of anodic oxide coatings formed on zinc in KOH solutions
  Badanie wpływu warunków anodowego utleniania cynku w roztworach KOH na właściwości wytwarzanych powłok
  Supervisor: Artur Maciej
  Defended: 23.09.2016
 • Electrochemical surface modification of tantalum by plasma electrolytic oxidation in solutions containing calcium, phosphorus and silicon
  Elektrochemiczna modyfikacja powierzchni tantalu metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego w roztworach soli wapnia, fosforu i krzemu
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
  Defended: 6.07.2016
 • Electrodeposition of zinc and zinc alloy coatings from selected ionic liquids
  Elektrochemiczne osadzanie powłok cynkowych oraz stopów cynku z wybranych cieczy jonowych
  Supervisor: Artur Maciej
  Supervisor: Karolina Matuszek
  Defended: 5.07.2016
 • Anodic treatment of Zn-Ni and Zn-Co galvanic alloy coatings in alcoholic solutions
  Anodowa obróbka galwanicznych powłok stopowych Zn-Ni oraz Zn-Co w roztworach alkoholowych
  Supervisor: Artur Maciej
  Defended: 5.07.2016
 • Surface modification of various metal alloys with potential application in osteosynthesis
  Modyfikacja warstwy wierzchniej wybranych stopów metali o potencjalnym zastosowaniu w osteosyntezie
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
  Defended: 5.07.2016

Ph.D. dissertations

 • Study of surface modification process of zirconium, niobium and tantalum by high-voltage electrochemical oxidation
  Badania nad procesem modyfikacji powierzchni cyrkonu, niobu i tantalu metodą wysokonapięciowego utleniania elektrochemicznego
  Author: Maciej Sowa
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Defended: 4.07.2018

Our partners